Aktuality

Na konci roku 2017 jsme navázali spolupráci se SÚS PK. Nyní došlo k prodloužení smluvního vztahu, na jehož základě budeme i nadále poskytovat odborné poradenské služby, zaměřené zejména na dotační poradenství, k projektu s názvem „Městský okruh, úsek Křimická – Karlovarská“.

17.prosinec

PF 2020

Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi, abych Vám jménem společností SOFO poděkovala za dosavadní spolupráci a popřála vše nejlepší do nového roku. Ať vám rok 2020 přinese co nejvíce příjemných a klidných okamžiků!

V současné době připravujeme projekt, který bude zaměřen na vývoj informačního systému a aplikace pro strojvedoucí. Aktuálně jsou využívány zastaralé technologie, které je naším cílem převést do nové podoby a tím zaručit v budoucnosti snadnější rozvoj a údržbu systému a umožnit doplnění další potřebné funkcionality.

Společnost SOFO Group byla začátkem září vyzvána k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Vytvoření metodiky pro provádění penetračních testů a provedení vzorového penetračního testu www.szdc.cz“.

Naše společnost poskytuje služby v oblasti společenské odpovědnosti firem vedoucí k zavedení systému managementu společenské odpovědnosti a navržení postupů, jak s CSR ve spojení s konkrétní značkou dále pracovat.

Společnosti Vodafone Czech Republic a. s. již několik let zabezpečujeme fungování integrovaného systému řízení dle ISO 9001, ISO 14001 ISO/IEC 27001, CSR či aktualizaci dokumentace v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti. 

Ve spolupráci se sesterskou společností Institut průmyslového managementu spol. s r.o. byl zpracován další projekt do první výzvy Proof of Concept, který byl také hodnotiteli schválen a podpořen z prostředků EU.

Jako jedni z prvních jsme podali projekt do výzvy Proof of Concept – výzva I. (OPPIK). Cílem našeho projektu je ověření životaschopnosti konceptu komplexní poradenské služby "Komplexní provozně-řídící model organizace" a jeho následná komercializace v praxi malých a středních organizací.

V prosinci bude konzultantem naší společnosti proveden interní audit integrovaného systému řízení, zahrnujícího systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016, u zákazníka ComWa spol. s r.o., který působí v oboru kovovýroby a práškového lakování.

V předchozích dnech se nám podařilo zvítězit ve veřejných zakázkách na správu a rozvoj informačních systémů „Národní program retrospektivní konverze“, „Restaurátorský IS“ a „RetrIS“. Jejich správu jsme zajišťovali již od poloviny roku 2017 a nyní tak můžeme na úspěšnou spolupráci navázat.