Dotační programy Evropské unie (EU)

Projekty v realizaci

publicita OPPIK

Název projektu: Letecký VR simulátor pro výcvik AUPRT - ověření konceptu

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Proof of concept
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_360/0023885
Harmonogram: 1. 5. 2021 - 31. 12. 2022

Cílem projektu je ověření životaschopnosti konceptu leteckého simulátoru, který bude orientován na oblast výcviku AUPRT. V rámci konceptu bude uplatněno know-how spolupracující instituce VaV - Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Globálním výstupem projektu je studie proveditelnosti, jejíž obsah bude zaměřen primárně na dvě dotčené oblasti - legislativní a technickou.

 

Název projektu: Softwarový nástroj pro podporu simulace a optimalizace podnikových procesů

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Proof of concept
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_359/0023880
Harmonogram: 1. 1. 2021 - 31. 5. 2023

Podnikatelským záměrem společnosti SOFO Advisory s.r.o. je vytvoření softwarového nástroje pro podporu simulace a optimalizace podnikových procesů a rozšíření nabídky služeb o službu související s tímto produktem. Realizace služby poskytne podklady pro provádění informovaných rozhodnutí týkajících se automatizace a digitalizace podnikových procesů a podá návrhy o vhodných změnách podnikových procesů zákazníků.

 

Ukončené projekty

Název projektu: Ověření konceptu Komplexního provozně-řídícího modelu organizace

Opěrační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Proof of concept
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_220/0014217
Harmonogram: 4. 5. 2018 - 30. 4. 2020

Cílem projektu je ověření životaschopnosti konceptu komplexní poradenské služby "Komplexní provozně-řídící model organizace" a jeho následná komercializace v praxi malých a středních organizací. V rámci konceptu budou uplatněny metodiky vyvinuté spolupracující institucí VaV (ČVUT v Praze).

 

Název projektu: ROZVOJ A ZDOKONALENÍ ICT INFRASTRUKTURY

Operační program podnikání a inovace
Dotační program: ICT v podnicích
Číslo projektu: 2.2 ITP03/473
Harmonogram: 1. 10. 2010 – 17. 10. 2011

Cílem projektu byl rozvoj a technologické zdokonalení ICT infrastruktury žadatele. Cíle projektu vzešly z analýzy, která reflektovala strategii společnosti a její středně a dlouhodobé záměry. Stávající infrastruktura byla nevhodná zejména ve vztahu k nakládání s vlastními daty a daty zákazníků (často vysoce důvěrnými). Nedostatečnost stávajícího řešení byla zejména v oblasti ochrany integrity a důvěrnosti dat a zabezpečení jejich dostupnosti.

 

Název projektu: Vývoj informačního systému SOFOkles I.

Operační program podnikání a inovace
Dotační program: ICT a strategické služby
Číslo projektu: 2.2 ITS03/080
Harmonogram: 1. 11. 2010 – 31. 12. 2012

Vývoj vysoce sofistikovaného softwarového řešení. Jeho základní myšlenkou je využití moderních datových a audiovizuálních technologií. Distanční poskytování služeb v oblasti procesního poradenství. Funkcionality systému umožní on-line přístup klientům k aktuální (aktualizované) řídící dokumentaci (využitelné také pro systémy řízení dle mezinárodních standardů ISO, havarijní plánování, krizový management), on-line přístup k měření výkonosti procesů (a tedy na základě měření umožnit jejich zlepšování - cyklus P-D-C-A), distanční způsob realizace workshopů a auditů.

Více informací o informačním systému SOFOkles naleznete zde.

 

Název projektu: Školicí středisko SFG

Operační program podnikání a inovace
Dotační program: Školicí střediska
Číslo projektu: 5.2 SS02/463
Harmonogram: 11. 7. 2011 31. 12. 2012

Na základě zkušeností z realizovaných projektů a na základě průzkumu trhu chceme podpořit samotné poradenské aktivity a propojit je se školením a vzděláváním. Projekt „Školicí středisko SFG“ staví na základech výše uvedené vzdělávací aktivity, rozšiřuje její možnosti zejména o praktické ukázky, interakci s lektory a ostatními členy kurzů v rámci školení, podporuje systematické vzdělávání vlastních a externích pracovníků a umožňuje rozšíření počtu proškolených zájemců a rozšíření portfolia.

 

Název projektu: Vývoj informačního systému SOFOkles II etapa

Operační program podnikání a inovace
Dotační program: ICT a strategické služby
Číslo projektu: 2.2 ITS03/367
Harmonogram: 1. 12. 2011 – 31. 12. 2014

Projekt je zaměřen na vytvoření vysoce sofistikovaného informačního systému doplněného o funkcionality Velkého elektronického nástroje (VEN). Projekt navazuje na vývoj IS SOFOkles (2.2 ITS03/080). Na základě dat získaných při vývoji, sběru a vyhodnocení dat z trhu a současně legislativních změn jsme se rozhodli doplnit vyvíjený informační systém o náležitosti spojené s realizací poptávkových řízení ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek (137/2006 Sb.) včetně certifikace tohoto systému jako velkého elektronického nástroje (dle nařízení vlády ČR č. 9/2011 Sb.).

 

Název projektu: Vzděláváním k prosperitě a konkurenceschopnosti

OPVK publicita

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0167
Harmonogram: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

Cílem projektu je doplnit a zkvalitnit vzdělávací kapacity Středočeského kraje v oblasti podnikatelských dovedností a znalostí. V rámci projektu bude vytvořen a pilotně ověřen nový vzdělávací program pro podnikatelskou sféru v prezenční i e-learningové formě. Dále dojde k vytvoření poradensko-vzdělávacího portálu pro potřeby cílové skupiny projektu jako poradenského nástroje v oblasti podnikatelských informací. V rámci projektu bude podpořeno 20 osob z cílové skupiny.

Cílovou skupinou projektu jsou živnostníci a majitelé či zaměstnanci malých a středních podniků (MSP) na území Středočeského kraje.

Podrobné informace o projektu

 

Název projektu: Vývoj informačního systému SOFOkles III etapa

Operační program podnikání a inovace
Dotační program: ICT a strategické služby
Číslo projektu: 2.2 ITS03/547
Harmonogram: 1. 12. 2013 – 30. 6. 2015

Projekt navazuje na dosavadní vývoj a rozvojové záměry SOFO Group a.s. Aktivity v rámci projektu mají za cíl vývoj nové generace IS SOFOkles, který bude charakteristický moderními funkcionalitami jako jsou např. dynamická simulace průběhu procesů, procesně-optimalizační algoritmy, podpora platebních operací či doplnění rozhodující praxe do části VEN. Další rozsáhlou inovací produktu bude nativní podpora mobilních zařízení, tzn. zásadní zvýšení mobility celého systému. Cílem projektu je dále rozšíření nabídky efektivních IS řešení a posílení konkurenceschopnosti společnosti. Projekt je rovněž platformou pro rozvoj spolupráce s univerzitami (ZČU, ČVUT).

 

Název projektu: Podpora vzdělávání v malých obcích Ústeckého a Moravskoslezského kraje

OPVK publicita

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Individuální další vzdělávání
Číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.01.01
Harmonogram: 1. 8. 2014 – 30. 6. 2015

Cílem projektu je zkvalitnit základní dovednosti nezbytné v běžném i profesním životě ekonomicky aktivního obyvatelstva (cílová skupina projektu) v rámci malých obcí pod 2 000 obyvatel. Projekt posílí aktivní postoj cílové skupiny ve vybraných lokalitách k principu dalšího vzdělávání v oblastech finanční a spotřebitelské gramotnosti, základů podnikání, základních počítačových dovedností a také práva. Společnost SOFO Group a.s. vystupuje a působí v rámci uvedeného projektu jako partner se vzdělávací gescí v rámci Ústeckého kraje. V uvedeném kraji se společnost SOFO Group a.s. věnuje procesu dalšího vzdělávání v oblasti počítačových dovedností (základní a pokročilá varianta).

Aktuality

V letošním roce se budeme věnovat zdokonalení ISMS ve společnosti a rozvoji bezpečnostního povědomí uživatelů ICT, a dále budeme klientovi poskytovat poradenskou činnost při pilotním provozu systému kybernetické bezpečnosti silničních vozidel dle požadavků ISO/SAE 21434 a jeho následném ověření ze strany externího certifikačního orgánu.

V únoru byl dokončen Městský okruh Křimická – Karlovarská v Plzni. Úsek druhé etapy dlouhý 3,3 km včetně monumentální estakády přes inundační území řeky Mže v délce 1,2 km byl slavnostně otevřen v neděli 19. 2. 2023.

Na konci roku 2022 jsme začali zpracovávat analýzu připravenosti řídících a měřících systémů energetické soustavy v budovách Západočeské univerzity v Plzni.

20.prosinec

PF 2023

Vážení obchodní partneři,

z celého srdce Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vkročení do nadcházejícího roku 2023. Zároveň Vám děkujeme za spolupráci v roce letošním!