Dotační programy Evropské unie (EU)

Projekty v realizaci

EU+MPO Barevné

Název projektu: Využití XR technologií pro vizualizaci procesů
Operační program: Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: Inovační vouchery – výzva II.
Číslo projektu: CZ.01.01.01/05/23_009/0002064
Harmonogram projektu: 16. 8. 2023 – 30. 4. 2024

Cílem projektu je zjistit, jak mohou XR technologie zefektivnit a optimalizovat vybrané podnikové procesy. Výzkumná zpráva se zaměří na identifikaci procesů vhodných pro vizualizaci a simulaci, stanovení možných přínosů a návratnosti investice.

 

EU+MPO Barevné

Název:  Nástroje pro implementaci měničového napájení železnic v trakčních mřížových sítích 25 kV / 50 Hz
Operační program: Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Aplikace - výzva I.
Číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000431
Harmonogram: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2026

Cílem projektu je vytvoření komplexního nástroje pro navrhování, realizaci a provoz technologie statického frekvenčního měniče (SFC) - uplatněného v železničním trakčním napájení, kdy SW modelování a predikce mají pro optimálně navrženou technologii napájení s SFC dva základní výstupy: nastavení regulačních křivek SFC pro dosažení bezproblémové spolupráce zdrojů a efektivity celého energetického systému (oblast běžné zátěže) a výpočty nastavení ochran sítě, které jsou principiálně důležité z důvodu elektrické bezpečnosti, oblast zkratů / poruch.

 

EU+MPO Barevné

Název projektu: Znalostní transfer pro inovaci produktu zaměřeného na procesní analýzu a optimalizaci

Operační program: Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Partnerství znalostního transferu – výzva I.
Číslo projektu: CZ.01.01.01/06/23_014/0001333
Harmonogram: 1. 11. 2023 – 31. 10. 2025

Předmětem projektu je transfer znalostí pro společnost SOFO Advisory s.r.o. od ZO FEK ZČU v Plzni. Globálním cílem projektu je inovace stávajícího produktu zaměřeného na procesní analýzu a optimalizaci prostřednictvím využití znalostního transferu. V rámci projektu dojde k přenosu znalostí v oblasti ekonomicko-finančního posuzování stavu TO-BE, v oblasti udržitelného rozvoje a v oblasti faktorů, které mohou mít vliv na úspěch implementace stavu TO-BE, a to jak z pohledu definice samotných změn, tak z pohledu prostředí organizace zákazníka. Globálním výstupem projektu bude komplexní metodika, která bude reflektovat realizované aktivity a která bude popisovat konkrétní postupy a novou přidanou hodnotu produktu. Projekt umožní dosáhnout inovace produktu, a to ve dvou inovačních posunech, čímž umožní udržet produkt společnosti konkurenceschopný.

 

logo_NPO EU

Název projektu: Digitální podnik – rozvoj společnosti SOFO Advisory s.r.o.

Komponenta: Digitální transformace podniků
Název výzvy: Digitální podnik – I. Výzva
Registrační číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005695
Harmonogram projektu: 1. 12. 2022 – 31. 8. 2024

Projekt je realizován za účelem digitálního rozvoje společnosti s ohledem na požadavky kybernetické bezpečnosti, snížení uhlíkové stopy, zvýšení digitální úrovně procesů v podniku. Tyto aktivity jsou důležité a v souladu se strategií a vizí společnosti.

Cílem projektu je digitalizace společnosti s ohledem na rozvoj a zvýšení digitální úrovně společnosti, která přinese investici do rozšíření sortimentu provozovny. Pořizované technologie pomohou společnosti se transformovat do digitálního podniku, který zajistí snížení uhlíkové stopy, kybernetickou bezpečnost podniku, podpoří procesy v podniku, podpoří mezilidské vztahy na pracovišti a vytvoří přijatelné pracovní prostředí pro zaměstnance.

 

Ukončené projekty

publicita OPPIK

Název projektu: Letecký VR simulátor pro výcvik AUPRT - ověření konceptu

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Proof of concept
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_360/0023885
Harmonogram: 1. 5. 2021 - 31. 12. 2022

Cílem projektu je ověření životaschopnosti konceptu leteckého simulátoru, který bude orientován na oblast výcviku AUPRT. V rámci konceptu bude uplatněno know-how spolupracující instituce VaV - Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Globálním výstupem projektu je studie proveditelnosti, jejíž obsah bude zaměřen primárně na dvě dotčené oblasti - legislativní a technickou.

 

Název projektu: Softwarový nástroj pro podporu simulace a optimalizace podnikových procesů

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Proof of concept
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_359/0023880
Harmonogram: 1. 1. 2021 - 31. 5. 2023

Podnikatelským záměrem společnosti SOFO Advisory s.r.o. je vytvoření softwarového nástroje pro podporu simulace a optimalizace podnikových procesů a rozšíření nabídky služeb o službu související s tímto produktem. Realizace služby poskytne podklady pro provádění informovaných rozhodnutí týkajících se automatizace a digitalizace podnikových procesů a podá návrhy o vhodných změnách podnikových procesů zákazníků.

 

Název projektu: Ověření konceptu Komplexního provozně-řídícího modelu organizace

Opěrační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Proof of concept
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_220/0014217
Harmonogram: 4. 5. 2018 - 30. 4. 2020

Cílem projektu je ověření životaschopnosti konceptu komplexní poradenské služby "Komplexní provozně-řídící model organizace" a jeho následná komercializace v praxi malých a středních organizací. V rámci konceptu budou uplatněny metodiky vyvinuté spolupracující institucí VaV (ČVUT v Praze).

 

Aktuality

21.prosinec

PF 2024

Vážení obchodní partneři,

děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v letošním roce, a přejeme krásné a klidné Vánoce a úspěšný rok 2024!

V letošním roce se budeme věnovat zdokonalení ISMS ve společnosti a rozvoji bezpečnostního povědomí uživatelů ICT, a dále budeme klientovi poskytovat poradenskou činnost při pilotním provozu systému kybernetické bezpečnosti silničních vozidel dle požadavků ISO/SAE 21434 a jeho následném ověření ze strany externího certifikačního orgánu.

V únoru byl dokončen Městský okruh Křimická – Karlovarská v Plzni. Úsek druhé etapy dlouhý 3,3 km včetně monumentální estakády přes inundační území řeky Mže v délce 1,2 km byl slavnostně otevřen v neděli 19. 2. 2023.

Na konci roku 2022 jsme začali zpracovávat analýzu připravenosti řídících a měřících systémů energetické soustavy v budovách Západočeské univerzity v Plzni.