Dotační programy Evropské unie (EU)

Ukončené projekty

Název projektu: ROZVOJ A ZDOKONALENÍ ICT INFRASTRUKTURY

Operační program podnikání a inovace
Dotační program: ICT v podnicích
Číslo projektu: 2.2 ITP03/473
Harmonogram: 1. 10. 2010 – 17. 10. 2011

Cílem projektu byl rozvoj a technologické zdokonalení ICT infrastruktury žadatele. Cíle projektu vzešly z analýzy, která reflektovala strategii společnosti a její středně a dlouhodobé záměry. Stávající infrastruktura byla nevhodná zejména ve vztahu k nakládání s vlastními daty a daty zákazníků (často vysoce důvěrnými). Nedostatečnost stávajícího řešení byla zejména v oblasti ochrany integrity a důvěrnosti dat a zabezpečení jejich dostupnosti.

 

Název projektu: Vývoj informačního systému SOFOkles I.

Operační program podnikání a inovace
Dotační program: ICT a strategické služby
Číslo projektu: 2.2 ITS03/080
Harmonogram: 1. 11. 2010 – 31. 12. 2012

Vývoj vysoce sofistikovaného softwarového řešení. Jeho základní myšlenkou je využití moderních datových a audiovizuálních technologií. Distanční poskytování služeb v oblasti procesního poradenství. Funkcionality systému umožní on-line přístup klientům k aktuální (aktualizované) řídící dokumentaci (využitelné také pro systémy řízení dle mezinárodních standardů ISO, havarijní plánování, krizový management), on-line přístup k měření výkonosti procesů (a tedy na základě měření umožnit jejich zlepšování - cyklus P-D-C-A), distanční způsob realizace workshopů a auditů.

Více informací o informačním systému SOFOkles naleznete zde.

 

Název projektu: Školicí středisko SFG

Operační program podnikání a inovace
Dotační program: Školicí střediska
Číslo projektu: 5.2 SS02/463
Harmonogram: 11. 7. 2011 31. 12. 2012

Na základě zkušeností z realizovaných projektů a na základě průzkumu trhu chceme podpořit samotné poradenské aktivity a propojit je se školením a vzděláváním. Projekt „Školicí středisko SFG“ staví na základech výše uvedené vzdělávací aktivity, rozšiřuje její možnosti zejména o praktické ukázky, interakci s lektory a ostatními členy kurzů v rámci školení, podporuje systematické vzdělávání vlastních a externích pracovníků a umožňuje rozšíření počtu proškolených zájemců a rozšíření portfolia.

 

Název projektu: Vývoj informačního systému SOFOkles II etapa

Operační program podnikání a inovace
Dotační program: ICT a strategické služby
Číslo projektu: 2.2 ITS03/367
Harmonogram: 1. 12. 2011 – 31. 12. 2014

Projekt je zaměřen na vytvoření vysoce sofistikovaného informačního systému doplněného o funkcionality Velkého elektronického nástroje (VEN). Projekt navazuje na vývoj IS SOFOkles (2.2 ITS03/080). Na základě dat získaných při vývoji, sběru a vyhodnocení dat z trhu a současně legislativních změn jsme se rozhodli doplnit vyvíjený informační systém o náležitosti spojené s realizací poptávkových řízení ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek (137/2006 Sb.) včetně certifikace tohoto systému jako velkého elektronického nástroje (dle nařízení vlády ČR č. 9/2011 Sb.).

 

Název projektu: Vzděláváním k prosperitě a konkurenceschopnosti

OPVK publicita

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0167
Harmonogram: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

Cílem projektu je doplnit a zkvalitnit vzdělávací kapacity Středočeského kraje v oblasti podnikatelských dovedností a znalostí. V rámci projektu bude vytvořen a pilotně ověřen nový vzdělávací program pro podnikatelskou sféru v prezenční i e-learningové formě. Dále dojde k vytvoření poradensko-vzdělávacího portálu pro potřeby cílové skupiny projektu jako poradenského nástroje v oblasti podnikatelských informací. V rámci projektu bude podpořeno 20 osob z cílové skupiny.

Cílovou skupinou projektu jsou živnostníci a majitelé či zaměstnanci malých a středních podniků (MSP) na území Středočeského kraje.

Podrobné informace o projektu

 

Název projektu: Vývoj informačního systému SOFOkles III etapa

Operační program podnikání a inovace
Dotační program: ICT a strategické služby
Číslo projektu: 2.2 ITS03/547
Harmonogram: 1. 12. 2013 – 30. 6. 2015

Projekt navazuje na dosavadní vývoj a rozvojové záměry SOFO Group a.s. Aktivity v rámci projektu mají za cíl vývoj nové generace IS SOFOkles, který bude charakteristický moderními funkcionalitami jako jsou např. dynamická simulace průběhu procesů, procesně-optimalizační algoritmy, podpora platebních operací či doplnění rozhodující praxe do části VEN. Další rozsáhlou inovací produktu bude nativní podpora mobilních zařízení, tzn. zásadní zvýšení mobility celého systému. Cílem projektu je dále rozšíření nabídky efektivních IS řešení a posílení konkurenceschopnosti společnosti. Projekt je rovněž platformou pro rozvoj spolupráce s univerzitami (ZČU, ČVUT).

 

Název projektu: Podpora vzdělávání v malých obcích Ústeckého a Moravskoslezského kraje

OPVK publicita

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Individuální další vzdělávání
Číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.01.01
Harmonogram: 1. 8. 2014 – 30. 6. 2015

Cílem projektu je zkvalitnit základní dovednosti nezbytné v běžném i profesním životě ekonomicky aktivního obyvatelstva (cílová skupina projektu) v rámci malých obcí pod 2 000 obyvatel. Projekt posílí aktivní postoj cílové skupiny ve vybraných lokalitách k principu dalšího vzdělávání v oblastech finanční a spotřebitelské gramotnosti, základů podnikání, základních počítačových dovedností a také práva. Společnost SOFO Group a.s. vystupuje a působí v rámci uvedeného projektu jako partner se vzdělávací gescí v rámci Ústeckého kraje. V uvedeném kraji se společnost SOFO Group a.s. věnuje procesu dalšího vzdělávání v oblasti počítačových dovedností (základní a pokročilá varianta).

Aktuality

6. ročník akce „Otevíráme dveře vzděláním“, kterou pořádá Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, proběhne 1. listopadu 2018. SOFO se této akce zúčastní letos poprvé a nabídne studentům zejména odborné praxe a stáže.

V úterý 24. dubna 2018 uspořádá Metropolitní univerzita Praha ve svém Univerzitním středisku v Plzni veletrh práce s názvem „Jak na kariéru a nezbláznit se“, kterého se jako partneři akce také zúčastníme.

Již několik let zajišťujeme pro České vysoké učení technické údržbu a rozvoj integrovaného systému řízení. Tato činnost zahrnuje kromě revize stávající systémové dokumentace také přípravu na každoroční audity. V letošním roce byla navíc provedena úprava dokumentace ITSM v duchu integrace s celouniverzitní dokumentací v této oblasti. V první polovině září proběhly na ČVUT audity, všechny s úspěšným výsledkem.

V měsíci dubnu jsme zahájili výběrové řízení na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb pro České vysoké učení technické, našeho dlouhodobého klienta. Přestože se jedná o typ výběrového řízení, které bývá v praxi často velmi problematické, podařilo se nám ho úspěšně zrealizovat. Smlouva na nové období byla na konci srpna podepsána.